Департаменттер

Қалалық телефондарға қосатын нөмірлер тізімі: +7(727) 377-33-30; 377-33-31; 377-33-32; 377-33-33

Лауазымы

Аты-жөні

Байланыс

1. 

Адам ресурстарын дамыту департаментінің директоры

Калтаев Аскар Сайлаубекович

вн.:1170

Askar.Kaltaev @kaznu.kz

2. 

Адам ресурстарын дамыту департаменті директорының орынбасары

Тленчиев Бакытжан Рабильевич

вн.: 3377

87015270640

Tlenchiyev.Bakytzhan@kaznu.edu.kz

3. 

Кадрлық жұмыс басқармасының басшысы

Чажабаев Ельдос Маратбекович

вн.:3024

Yeldos.Chazhabayev@kaznu.edu.kz

4. 

Персоналды іріктеу және дамыту басқармасының басшысы

Нурсеитова Майраш Солдатбековна

вн.:1478

Mairash.Nurseitova@kaznu.edu.kz

5. 

Экономика және қаржы департаментінің директоры

Макашова Асем Жанабековна

87015564240

Assem.Makashova@kaznu.edu.kz

6.

Экономика және қаржы департаменті директорының орынбасары

Ануарбек Арман Амангельдиевич

87077857853

Arman.Anuarbek@kaznu.edu.kz

7. 

Экономика және қаржы департаменті директорының орынбасары

Айтпаева Жанна Бариевна

вн.:1187

Zhanna.Aitpayeva@kaznu.kz

8.

Экономикалық басқарма басшысы

Жусупова Рая Калмурзаевна

вн.:1189

Raya.Zhusupova@kaznu.kz

9. 

Қаржы басқармасының басшысы

Абдраимова Салима Балтажановна

вн.:3383

Salima.Abdraimova@kaznu.kz

10.   

Материалдық-техникалық қамтамасыз ету басқармасының басшысы

Амиржанов Хамит Уадутбекович

87711102666

Khamit.Amirzhanov@kaznu.edu.kz

 

11.   

Материалдық-техникалық қамтамасыз ету бөлімінің басшысы

Бутаева Жансулу Ержановна

вн.:1485 

Zhansulu.Butaeva@kaznu.kz

12.   

Ақша құралдары бөлімінің басшысы 

Садыкалиева Куралай Калдыбековна

87070242203

87761010220

Kuralai.Sadykaliyeva@kaznu.edu.kz

13.   

Аналитика бөлімінің басшысы

Шрамко Степан Степанович

87775854243

Stepan.Shramko@kaznu.edu.kz

14.   

Қаржылық қызмет жөніндегі проректордың орынбасары

Керимбеков Гани Айткулович

87027797777

Gani.Kerimbekov@kaznu.edu.kz

15.   

Өндірістік қамтамасыз ету департаментінің директоры 

Кыдырбеков Курманбек Атенбекович

вн.:1249

Kurmanbek.Kydyrbekov@kaznu.edu.kz

16.   

Өндірістік қамтамасыз ету департаменті директорының орынбасары 

Антаев Тимур Хусанович

87777881331

Timur.Antayev@kaznu.edu.kz

17.   

Өндірістік қамтамасыз ету департаменті директорының орынбасары 

Ержанов Ерлан Лесбекович

87017279493

Yerlan.Yerzhanov@kaznu.edu.kz

18.   

Абаттандыру және көгалдандыру басқармасының басшысы 

Донбаев Турлыбек Адилбекович

87773540400

19.   

Инженерлік қамтамасыз ету басқармасының басшысы 

Сатбаев Серикбай Хасенович

87076899077

20.   

Әкімшілік-шаруашылық жұмыс басқармасының басшысы 

Балыкбаев Аубакир Оспанович

87072588882  

8701588882

21.   

Басқарма бастығының әкімшілік-шаруашылық жұмыс жөніндегі орынбасары 

Джансейтов Алмас Маратович

87029592485

87478084616

22.   

Жөндеу-құрылыс жұмыстары басқармасының басшысы 

Саден Амалбек Рахымжанұлы

87752557035

23.   

Ағаш цехының меңгерушісі 

Рахов Сайлау

87767287689

24.   

Энергиямен қамтамасыз ету басқармасының басшысы 

Смагулов Айдын Зиябекович

87078306080

25.   

"Керемет" студенттерге қызмет көрсету орталығының директоры 

Баяндинова Сайран Мухтаркановна

87751299677

Sairan.Bayandinova@kaznu.edu.kz

26.   

"Керемет" студенттерге қызмет көрсету орталығы директорының орынбасары 

Дауренбеков Ерлан Бекхожаевич

87012222372

27.   

Жастармен жұмыс жөніндегі департаментінің директоры

Есимова Жулдыз Дапеновна

вн.:1160

Zhuldyz.Esimov@kaznu.kz

28.   

Ұйымдастырушылық және хаттамалық қамтамасыз ету қызметінің директоры

Аубакиров Абилкаир Аблакимович 

вн.:1104

87015110351

Abilkair.Aubakirov@kaznu.edu.kz

29.   

Студенттер қалашығының директоры

Сейтжанов Абдыкахар Ануарович

87017177574

Abdykahar.Seytzhanov@kaznu.edu.kz

30.   

Студенттік қалашық директорының орынбасары

Калшаев Есенгали Турлыбекович

87755423866

31.   

Ұйымдастырушылық және хаттамалық қамтамасыз ету қызметінің директоры

Аубакиров Абилкаир Аблакимович 

87015110351

Abilkair.Aubakirov@kaznu.kz

32.   

Арт орталығының директоры

Сартбай Жанар Ушкемперовна

87075628504

zhanar.sartbay@kaznu.edu.kz

33.   

Әлеуметтік жұмыс басқармасының басшысы

Абишев Талгат Булатович

вн.:1134

Talgat.Abishev@kaznu.kz

34.   

Түлектермен жұмыс секторының басшысы

Балтабаева Кулгазира Нурановна

87073418398

Kulgazira.Baltabayeva@kaznu.edu.kz

35.   

IT инфрақұрылымын дамытуды қамтамасыз ету департаментінің директоры

Сариев Ғалымжан Талғатұлы

вн.: 1118

87769896522

Galymzhan.Sariyev@kaznu.edu.kz

36.   

Цифрлық офицер

Ким Анастасия Георгиевна

87771448474

Anastassiya.Kim@kaznu.edu.kz

37.   

Деректерді талдау және өңдеу басқармасының басшысы

Абдикаров Рамзат Рахмятжанович

87071877787

Ramzat.Abdikarov@kaznu.edu.kz

38.   

Халықаралық ынтымақтастық және интернационалдандыру департаменті директорының м.а.

Джакубаева Салтанат Толеуовна

вн.:1131

87477084060

Saltanat.Dzhakubayeva@kaznu.edu.kz

39.   

Халықаралық ынтымақтастық және интернационалдандыру департаменті директорының орынбасары

Шалгимбаев Даулетжан Басаргабызович

Shalgymbaev.D@kaznu.kz

 

40.   

Халықаралық ынтымақтастық және интернационалдандыру департаменті директорының орынбасары

Әбдиман Жания Өмірханқызы

вн.:1467

87022013888

 Zhanyiya.Abdyman@kaznu.kz

 

41.   

Академиялық мәселелер жөніндегі департамент директорының м. а.

Рахимбекова Бакыт Куанышбековна  

вн.:1230

87015292537

Bakhyt.Rakhimbekova@kaznu.edu.kz

42.   

Академиялық мәселелер жөніндегі департаменті директорының орынбасары

Асылбеков Ерасыл Айдарулы

87075552550

Yerassyl.Assylbekov@kaznu.edu.kz

43.   

Академиялық мәселелер жөніндегі департаменті директорының орынбасары

Асанов Бейбит Мизанбаевич

87778014911

Beibit.Assanov@kaznu.edu.kz

44.   

Академиялық мәселелер жөніндегі департаменті директорының орынбасары

Мусинова Асель Ахметовна

вн.:3123

Assel.Moussinova@kaznu.kz

 

45.   

Республикалық оқу-әдістемелік кеңестің ғылыми хатшысы 

Сыргакбаева Акмарал Салимжановна

 

вн.:1273

Akmaral.Syrgakbaeva@kaznu.kz

 

46.   

Студенттік кеңсенің басшысы 

Айтбаева Маржан Кенесовна

вн.:1440

Marzhan.Aytbaeva@kaznu.kz

47.   

Білім беру бағдарламаларының жобалық кеңсесінің басшысы 

Амирбекова Гулмира Есенбековна

 

вн.:12-32             

377-33-95      

Gulmira.Amirbekova@kaznu.kz

48.   

Білім беру процесін ұйымдастыру кеңсесінің Басшысы 

Кожабергенова Жазира Бекеновна

 

вн.:1154

Zhasira.Kozhabergenova@kaznu.kz

49.   

Аккредиттеу және Институционалдық зерттеулер орталығының директоры 

Байносерова Айгуль Габдуллаевна

вн.:1957

aigul.bainoserova@kaznu.edu.kz

50.   

Ақпарат және коммуникация департаментінің директоры

Байдаулетова Каншайым Мауленовна

Kanshaiym.Baidauletova@kaznu.kz

51.   

Ақпарат және коммуникация департаменті директорының орынбасары

Исадилов Алмат Муратович

87014249558

87774973197

 

52.   

Farabi Media басқармасы басшысы

Курманбеков Бахыт Амирбекович

вн.:1640

87023484945

53.   

"Qazaq universiteti" газетінің басқарма басшысы

Тажиева Гулнар Жумабаевна

вн.:3227

87772440449

Gulnar.Tazhiyeva@kaznu.kz

54.   

Ақпараттық жұмыс және мониторинг секторының басшысы

Баяндина Гуль Куттыбековна

вн.:1194

87772228764

Gul.Bayandina@kaznu.kz

55.   

Баспасөз қызметі басқармасы басшысы

Жексенбаев Нұрсұлтан Базарбайұлы

вн.:3286

вн.:3286

87789593397

Nursultan.Zheksenbayev@kaznu.kz

56.   

Шетелдік студенттермен жұмыс дирекциясының директоры

Бекенов Даурен Еркинович

вн.:1930 

87075006131

57.   

Ғылым және инновациялық қызмет жөніндегі департаменті директорының м. а.

Ибраимов Маргулан Касенович

вн.:1158

margulan-i@kaznu.kz

58.   

Жергілікті этикалық комитет

Усатаева Гайнель Меиртаевна

Gainel.Ussatayeva@kaznu.edu.kz

59.   

Коммерцияландыру кеңсесі басшысының м. а.

Гаухар Алмас Тулегенұлы

87755555984

Almas.Gaukhar@kaznu.edu.kz

60.   

Инновациялар және зияткерлік меншік басқармасының басшысы

Мейрамбекұлы Нұрсұлтан

87013797011

Meirambekuly.N1@kaznu.kz

61.   

Ғылым және жарияланым белсенділігі басқармасының басшысы

Тастамбек Қуаныш Талғатұлы

вн: 1159

kuanysh.tastambek@kaznu.edu.kz32

62.   

Ғылыми кадрларды даярлау және аттестаттау басқармасының басшысы

Куанова Лаура Айболовна

87014000352

Laura.Kuanova@kaznu.edu.kz

63.   

Инженерлік және ғылымды қажет ететін технологиялар кластерінің директоры

Темирбаев Амирхан Адилханович

87028200400

Amirkhan.Temirbayev@kaznu.kz

64.   

Инженерлік және ғылымды қажет ететін технологиялар кластері директорының орынбасары

Таукебаев Омиржан Жалгасбекович

87025569898

Omirzhan.Taukebayev@kaznu.edu.kz

65.   

Конструкторлық бюро басшысы

Жунисбеков Аскар Турисович

87472177787 

 

66.   

«Цифрлық технологиялар және робототехника» орталығы директоры

Байгунчеков Жумадил Жанабаевич

87772255647 Zhumadil.Baigunchekov@kaznu.kz

67.   

Заң және құжаттармен қамтамасыз ету департаменті директорының м. а.

Кудабаев Еркебулан Аманбекович

вн.:1335

87055005008

Yerkebulan.Kudabayev@kaznu.edu.kz

68.   

Заң және құжаттармен қамтамасыз ету департаменті директорының орынбасары

Сыдыков Нурхад Сапарбекович

вн.: 3166

87758091910

Nurkhad.Sydykov@kaznu.kz

69.   

Құжаттармен қамтамасыз ету бөлімінің басшысы

Саршаева Роза Рыскелдіқызы

87012238324

Roza.Sarshayeva@kaznu.edu.kz

70.   

Мұрағат меңгерушісі

Жылгелдиева Алтынгул

вн.:1491

Altyngul.Zhylgeldieva@kaznu.kz

71.   

Ақпаратты қорғау секторының басшысы

Жаксылыков Алпысбай Жаксылыкович

вн.:1117

 Alpysbai.Zhaksylykov@kaznu.edu.kz

72.   

Біліктілікті арттыру және қосымша білім беру институты директорының м. а.

Налибаева Саракул Машбековна

Sarakul.Nalibaeva@kaznu.edu.kz

73.   

Күрделі құрылыс департаментінің директоры

Қонысбаев Айту Жомартұлы

87475559901

Aitu.Konysbayev@kaznu.edu.kz

74.   

Күрделі құрылыс департаменті директорының орынбасары

Сералиев Аскар Тулебекович

87017512580

Askar.Seraliyev@kaznu.edu.kz

75.   

Жағдаяттық басқару орталығының директоры

Жумабеков Даулет Бекежанович

87017237118

Daulet.Zhumabekov@kaznu.edu.kz

76.   

Жағдаяттық басқару орталығы директорының орынбасары

Оналбеков Ернар Сейткеримович

87073636621

 

77.   

Жағдаяттық басқару орталығы директорының орынбасары

Тынысбеков Рустем Сансызбаевич

87078153993

78.   

Ішкі бақылау қызметінің басшысы

Чиндалиев Нурлыбек Атамкулович

87779995977

79.   

Ішкі бақылау басшысының орынбасары

Оксикбаев Жанат Нуртаевич

87088042670

80.   

Ішкі бақылау басшысының орынбасары

Четпаев Бауыржан Кабдыкаримович

87755049914

81.   

Әл-Фараби атындағы кітапхана директорының орынбасары

Арекенова Жадыра Айдынгалиевна

87013976416

Zhadra.Arikenova@kaznu.edu.kz

82.   

Қорды жинақтау және сервистік қолдау басқармасының басшысы

Еслямгалиева Гулпарам Камаловна

87012085804

Gulparam.Esemgalieva@kaznu.edu.kz

83.   

Ақпараттық қызметтер басқармасының басшысы

Джаманкозева Акмарал Аманкелдиевна

Akmaral.Dzhamankozeva@kaznu.edu.kz

84.   

Цифрландыру орталығының басшысы

Рустемов Айдын Ахметович

87714085796

Aidyn.Rustemov@kaznu.edu.kz

85.   

Комплаенс-бақылау қызметінің басшысы

Амандыкова Анар Айтпековна

87051609892

Amandykova.Anar@kaznu.edu.kz

86.   

Комплаенс-бақылау қызметі басшысының орынбасары

Садық Ермек Түзелбайұлы

87075027505

87.   

Стратегиялық даму орталығының директоры

Құдайбергенов Нұрболат Жарылқасынұлы

вн.:1155

Nurbolat.Kudaibergenov@kaznu.edu.kz

88.   

У. А. Жолдасбеков атындағы студенттер сарайының директоры

Карманова Жанат Мугамедовна

87014786810

Zhanat.Karmanova@kaznu.edu.kz

89.   

"Казак университеті" баспа үйінің директоры

Джангазиев Мурат Мухтарович

87015000385

Murat.Jangaziyev@kaznu.edu.kz

90.   

"Казак университеті" баспа үйі директорының орынбасары

Сериков Жанибек Сапарханович

87779109232

Zhanibek.Serikov@kaznu.edu.kz